Zgłoszenie na rajd Nordic Walking

Miejsce imprezy: Święto Śląska 2018 - Koszęcin, Zamkowa 3
Dystans: ok 15km
Początek imprezy: 1 lipca 2018 godzina 10:00
Otwarcie rejestracji: 6 czerwca 2018
Zamknięcie rejestracji: 24 czerwca 2018

Imię i nazwisko:


Adres zamieszkania:


Klub:


Data urodzenia:


     

Telefon kontaktowy:


Adres e-mail:


Na powyższy adres zostanie wysłane potwierdzenie zgłoszenia.


Uwagi:Opłaty przelewem można wnosić do 24 czerwca 2018 roku na konto Zespołu "Śląsk"

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny
Zamkowa 3
42-286 Koszęcin
ING Bank Śląski S.A. o/Lubliniec 41 1050 1155 1000 0005 0096 6221
Tytuł przelewu: Rajd NW wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika
Dzieci: 15 zł
Dorośli: 25 zł


W dniu startu opłaty wpisowe wynoszą (tylko gotówka):
Dzieci: 40 zł
Dorośli: 40 zł


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- dalej w treści: RODO) informujemy, że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny z siedzibą w Koszęcinie (42-286), ul. Zamkowa 3,
2.została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: dane.osobowe@zespolslask.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do realizacji celów zgodnych z regulaminem Rajdu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane osobowe, o których mowa w karcie, będą przetwarzane w trakcie realizacji działań związanych z organizacją Rajdu.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową udziału w rajdu.
5.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz osoby odwiedzające siedzibę Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny, osoby zainteresowane rajdem oraz działalnością Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny,
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat,
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


ZGODA NA PRZETWARZANIE DANY OSOBOWYCH UCZESTNIKA Zgoda wymagana jest do wzięcia udziału w rajdzie Nordic Walking zwanym dalej Rajdem, którego organizatorem jest Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny z siedzibą w Koszęcinie (42-286) ul. Zamkowa 3.Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny danych osobowych, w tym mojego wizerunku dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów zgodnych z regulaminem Rajdu. Wyrażam zgodę na to, aby moje dane osobowe zostały opublikowane na stronie internetowej Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny oraz portalu społecznościowym https://www.facebook.com/zespolslask/ oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach prasowych oraz w publikacjach Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.


ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA Wyrażam zgodę na nieodpłatne, bezterminowe, nieograniczone terytorialnie rozpowszechnianie wizerunku przez Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny z siedzibą w Koszęcinie (42-286) ul. Zamkowa 3 do celów promocyjnych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U z 2017 r., poz. 880, z późn. zm.). Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas Rajdu są przechowywane w archiwum Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny, mogą zostać umieszczone w na stronie internetowej Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny oraz portalu społecznościowym https://www.facebook.com/zespolslask/ oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach prasowych.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku.


ZGODA NA FORMĘ KOMUNIKACJI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, TELEFONICZNĄ, POCZTY TRADYCYJNEJ Wyrażam zgodę na wysyłanie informacji dotyczących organizacji Rajdzie przez Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny z siedzibą w Koszęcinie (42-286) ul. Zamkowa 3 drogą elektroniczną, telefoniczną lub poprzez SMS zgodnie ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 poz. 1219 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na w/w formy komunikacji.

Regulamin imprezy - format PDF

Akceptuję regulamin imprezy.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 24 czerwca 2018r.