ŒZespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny

Zgłoszenie rezerwacji

Wysłanie tego formularza oznacza złożenie wstępnej rezerwacji,
która nie wiąże się z żadnymi kosztami i zobowiązaniami.
Skontaktujemy się z Państwem w celu ostatecznego potwierdzenia zamówienia.

Nazwa instytucji zamawiającej:
(Odbiorca - płatnik na fakturze.)
Adres (ulica i numer):
(Odbiorca - płatnik na fakturze.)
Kod pocztowy:
(Odbiorca - płatnik na fakturze.)
Miejscowość:
(Odbiorca - płatnik na fakturze.)
Numer NIP instytucji zamawiającej:
(Odbiorca - płatnik na fakturze.)
Imię i nazwisko osoby do kontaktu:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:
Na powyższy adres zostanie wysłane potwierdzenie zgłoszenia.

Proponowana data przyjazdu (rrrr-mm-dd):
Proponowana godzina przyjazdu (gg:mm):
Ilość osób:

Grupa wiekowa:
Cel przyjazdu:

Tabela wyboru warsztatów dla grup wiekowych

Tabela wyboru warsztatów dla grup wiekowych:

Rodzaj warsztatów:
Na warsztaty taneczne oraz ruchowe wymagane są baletki
z miękkim podbiciem lub obuwie zmienne z białą podeszwą

Osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

Osoby z ograniczoną aktywnością ruchową:

Płatność:

Zaznacz, jeśli nabywca na fakturze jest inny niż odbiorca - płatnik.
(Jeśli tak - proszę wypełnić poniższych 5 pól!)
Nazwa:
(Nabywca na fakturze.)
Adres:
(Nabywca na fakturze.)
Kod pocztowy:
(Nabywca na fakturze.)
Miejscowość:
(Nabywca na fakturze.)
Numer NIP:
(Nabywca na fakturze.)

Dodatkowe informacje / uwagi:


Proponowany program warsztatów i wycieczki może ulec zmianie w zależności
od planu pracy artystycznej i organizacyjnej Zespołu

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny z siedzibą w Koszęcinie (42-286), ul. Zamkowa 3. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu organizacji wycieczek oraz warsztatów prowadzonych w Zespole Pieśni i Tańca "Śląsk". Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji celu określonego w ust. 2.

Jednocześnie informujemy, iż z dniem 25.05.2018 r., zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. :

Zostanie wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: dane.osobowe@zespolslask.pl. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust 1. lit a). Dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Instytucji. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem; prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie przez Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny danych dotyczących mojej osoby, zawartych w kwestionariuszach, ankietach, dokumentach lub innych materiałach ujawnionych, przekazanych lub udostępnionych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883). Zgoda niezbędna do celów organizacji wycieczek oraz warsztatów prowadzonych w Zespole Pieśni i Tańca "Śląsk".

Regulamin obiektu - format PDF

Potwierdzam zapoznanie się z regulaminem obiektu.