XXII Regionalny Przegląd Pieśni "Śląskie Śpiewanie"
im. prof. Adolfa Dygacza

Regulamin konkursu - format PDF

Wszystkie pola należy wypełnić używając pełnych nazw!

Nazwa zespołu, chóru lub imię i nazwisko solisty:


Akompaniator:


Kierownik zespołu:


Numer telefonu kierownika:


Liczba występujących osób:


Dzieci - imię i nazwisko opiekuna prawnego:Nazwa placówki, przy której działa wykonawca:Dokładny adres placówki/wykonawcy (Dzieci - opiekuna prawnego):


Telefon kontaktowy:


e-mail:


Na powyższy adres zostanie wysłane potwierdzenie zgłoszenia.Kategoria wiekowa:


Kategoria wykonawcza:Repertuar (szacunkowy czas występu nie może przekraczać 10 minut):
Wymagania techniczne (mikrofony, krzesełka lub inne):
Rejon eliminacyjny:


Informacje dodatkowe:1. Wysłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa.
2. Wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie przez Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im Stanisława Hadyny danych dotyczących mojej osoby, zawartych w kwestionariuszach, ankietach, dokumentach lub innych materiałach ujawnionych, przekazanych lub udostępnionych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).
3. Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego imienia i nazwiska oraz wizerunku (zdjęć, nagrań video) w materiałach informacyjno - promocyjnych, służących promocji i nie będę z tego tytułu wnosił żadnych roszczeń.
4. Zgoda, o której mowa w pkt. 3 nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie oraz obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności w galerii fotograficznej na stronie internetowej, plakatach, ulotkach, broszurach, folderach, spotach radiowo-telewizyjnych, reklamie w gazetach i czasopismach, reklamie w Internecie itp.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 20 marca 2015r.
Wszystkie pola muszą być wypełnione, brak wypełnienia któregoś z pól
może skutkować nie zakwalifikowaniem podmiotu do przeglądu.