XXVII Regionalny Przegląd Pieśni "Śląskie Śpiewanie"
im. prof. Adolfa Dygacza

Przed wypełnieniem karty proszę zapoznać się z regulaminem!

Regulamin przeglądu - format PDF

Wszystkie pola należy wypełnić używając pełnych nazw!

Nazwa zespołu, chóru lub imię i nazwisko solisty:


Akompaniator:


Osoba kontaktowa:


Numer telefonu:


e-mail:


Na powyższy adres zostanie wysłane potwierdzenie zgłoszenia.


Liczba występujących osób:


Dzieci - imię i nazwisko opiekuna prawnego:Nazwa placówki, przy której działa wykonawca:Kategoria wiekowa:


Kategoria wykonawcza:

Repertuar:
Dwa utwory nie przekraczające łącznie czasu czterech minut.
Link do pobrania materiału filmowego:
Jeżeli materiał filmowy zostanie nagrany i przesłany od współorganizatora przeglądu, proszę wpisać miejsce nagrań.
Wymagania techniczne (mikrofony, krzesełka lub inne):
Informacje dodatkowe o wykonawcach - osiągnięcia, nagrody, wykształcenie:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej rozporządzeniem 2016/679) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny (zwany dalej Zespołem ). Siedziba administratora znajduje się w Koszęcinie (42-286), ul. Zamkowa 3, tel. +48 (34) 310 64 15, e-mail:info@zespolslask.pl, www.zespoislask.pl
2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych -inspektor ochrony danych. Adres e-mail: dane.osobowe@zespolslask.pl, pozostałe dane teleadresowe takie jak powyżej.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu załatwienia spraw, które leżą w kompetencji Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny
Dane osobowe przetwarzamy ponieważ:
- wykonujemy obowiązki prawne (art. 6. ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679);
- wykonujemy zadania w interesie publicznym (art. 6. ust. 1 lit. e rozporządzenia 2016/679);
- wykonujemy zobowiązania umowne (art. 6. ust. 1 lit. b rozporządzenia 2016/679).
W szczególnych sytuacjach mogą istnieć także inne powody, np. ustalanie, dochodzenie lub obrona roszczeń lub wyrażona przez Panią/Pana zgoda.
Informacje o konkretnych celach przetwarzania, podstawach prawnych zostaną przekazane w ramach realizacji danej sprawy, np. na dedykowanym formularzu, jeśli ma zastosowanie.
4. W określonych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom. W przypadku innych organów administracji publicznej podstawą przekazywania będą właściwe dla danej sytuacji przepisy prawa.
Ponadto odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora danych osobowych, dostawcy usług w takich obszarach jak: usługi pocztowe lub kurierskie, wykonywanie lub dostarczanie systemów informatycznych niezbędnych do funkcjonowania Zespołu, obsługa archiwalna, bankowa w zakresie realizacji płatności.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który będzie indywidualny w zależności od rodzaju sprawy, której Pani/Pana dane osobowe będą dotyczyć. Okres przechowywania wynikał będzie z przepisów prawa mających zastosowanie do załatwienia Pani/Pana sprawy.
6. W związku z przetwarzaniem przez Zespół danych osobowych, posiada Pani/Pan szereg praw:
- dostępu do swoich danych osobowych i informacji na temat sposobu ich przetwarzania,
- żądania ich sprostowania,
- żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacji, gdy podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia 2016/679.
W przypadkach gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Prawa te mogą w szczególnych przypadkach podlegać ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa.
Powyższe prawa można realizować kontaktując się z administratorem lub inspektorem ochrony danych.
Ponadto istnieje możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, chyba że w konkretnej sytuacji zostanie przekazana informacja, że podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych, tam gdzie jest to obowiązkowe będzie brak możliwości realizacji Pani/Pana sprawy czy zawarcia umowy.


Wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie przez Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny danych dotyczących mojej osoby, zawartych w kwestionariuszach, ankietach, dokumentach lub innych materiałach ujawnionych, przekazanych lub udostępnionych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883). Zgoda niezbędna do celów organizacji Regionalnego Przeglądu Pieśni im. prof. Adolfa Dygacza "Śląskie Śpiewanie"

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.


Wyrażam zgodę na nieodpłatne, bezterminowe, nieograniczone terytorialnie rozpowszechnianie wizerunku przez Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny z siedzibą w Koszęcinie (42-286) ul. Zamkowa 3 do celów promocyjnych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U z 2018 r., poz. 1191, z późn. zm.). Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas Regionalnego Przeglądu Pieśni im. prof. Adolfa Dygacza "Śląskie Śpiewanie" przechowywane są w archiwum Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny, mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny oraz portalu społecznościowym oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach prasowych.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku.


Wyrażam zgodę na wysyłanie informacji dotyczących Letniej Szkoły Artystycznej przez Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny z siedzibą w Koszęcinie (42-286) ul. Zamkowa 3 drogą elektroniczną, telefoniczną lub poprzez SMS zgodnie ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 poz. 1219 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na w/w formy komunikacji.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 23 kwietnia 2021
Wszystkie pola muszą być wypełnione, brak wypełnienia któregoś z pól
może skutkować niezakwalifikowaniem podmiotu do przeglądu.