XXVII Regionalny Przegląd Pieśni "Śląskie Śpiewanie"
im. prof. Adolfa Dygacza

Regulamin przeglądu - format PDF

Wszystkie pola należy wypełnić używając pełnych nazw!

Nazwa zespołu, chóru lub imię i nazwisko solisty:


Akompaniator:


Kierownik zespołu:


Numer telefonu kierownika:


Liczba występujących osób:


Dzieci - imię i nazwisko opiekuna prawnego:Nazwa placówki, przy której działa wykonawca:Dokładny adres placówki/wykonawcy (Dzieci - opiekuna prawnego):


Telefon kontaktowy:


e-mail:


Na powyższy adres zostanie wysłane potwierdzenie zgłoszenia.Kategoria wiekowa:


Kategoria wykonawcza:


Repertuar:
Szacunkowy czas występu nie może przekraczać:
10 minut (soliści, duety, zespoły wokalne, wok.-instrumentalne, chóry)
15 minut (zespoły pieśni i tańca)
Wymagania techniczne (mikrofony, krzesełka lub inne):
Rejon eliminacyjny:


Informacje dodatkowe o wykonawcach - osiągnięcia, nagrody, wykształcenie:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- dalej w treści: RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych jest Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny z siedzibą w Koszęcinie (42-286), ul. Zamkowa 3,
2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: dane.osobowe@zespolslask.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji wydarzenia w Zespole Pieśni i Tańca "Śląsk" - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane osobowe, o których mowa w karcie, będą przetwarzane w trakcie realizacji działań związanych z działaniem Wydarzenia.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową Wydarzenia.
5. Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz osoby odwiedzające siedzibę Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny.
6. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat,
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie przez Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny danych dotyczących mojej osoby, zawartych w kwestionariuszach, ankietach, dokumentach lub innych materiałach ujawnionych, przekazanych lub udostępnionych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883). Zgoda niezbędna do celów organizacji Regionalnego Przeglądu Pieśni im. prof. Adolfa Dygacza "Śląskie Śpiewanie"

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.


Wyrażam zgodę na nieodpłatne, bezterminowe, nieograniczone terytorialnie rozpowszechnianie wizerunku przez Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny z siedzibą w Koszęcinie (42-286) ul. Zamkowa 3 do celów promocyjnych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U z 2018 r., poz. 1191, z późn. zm.). Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas Regionalnego Przeglądu Pieśni im. prof. Adolfa Dygacza "Śląskie Śpiewanie" przechowywane są w archiwum Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny, mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny oraz portalu społecznościowym oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach prasowych.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku.


Wyrażam zgodę na wysyłanie informacji dotyczących Letniej Szkoły Artystycznej przez Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny z siedzibą w Koszęcinie (42-286) ul. Zamkowa 3 drogą elektroniczną, telefoniczną lub poprzez SMS zgodnie ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 poz. 1219 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na w/w formy komunikacji.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 (siedmiu) dni
przed rozpoczęciem wybranego przeglądu eliminacyjnego
W przypadku nadesłania kart zgłoszenia w terminie krótszym niż 7 dni,
organizator zastrzega sobie prawo skierowania karty do innego przeglądu rejonowego.

Wszystkie pola muszą być wypełnione, brak wypełnienia któregoś z pól
może skutkować nie zakwalifikowaniem podmiotu do przeglądu.