Artystyczne Ognisko Wokalno-Baletowe im. Elwiry Kamińskiej
przy Zespole Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie

Wszystkie pola należy wypełnić używając pełnych nazw!


I. Dane dziecka:


Imię i Nazwisko dziecka:


Data urodzenia dziecka:


Adres zamieszkania dziecka:II. Dane rodzica:


Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego:


Adres zameldowania:


Adres korepondencyjny:


Telefon kontaktowy:
e-mail:


Na powyższy adres zostanie wysłane potwierdzenie zgłoszenia.Informacje dodatkowe:Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- dalej w treści: RODO) informujemy, że:
1.Administratorem Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych jest Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny z siedzibą w Koszęcinie (42-286), ul. Zamkowa 3,
2.Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: dane.osobowe@zespolslask.pl,
3. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe przetwarzane będą do realizacji celów zgodnych z działalnością Artystycznego Ogniska Wokalno - Baletowego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane osobowe, o których mowa w karcie, będą przetwarzane w trakcie realizacji działań związanych z działaniem Ogniska.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową udziału dziecka w Ognisku.
5.Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz osoby odwiedzające siedzibę Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny, osoby zainteresowane Ogniskiem oraz działalnością Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny,
6. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat,
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


ZGODA NA PRZETWARZANIE DANY OSOBOWYCH UCZESTNIKA Zgoda wymagana jest do uczestnictwa w Artystycznym Ognisku Wokalno - Baletowym zwanym dalej Ogniskiem, którego organizatorem jest Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny z siedzibą w Koszęcinie (42-286) ul. Zamkowa 3.Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny danych osobowych, w tym mojego wizerunku dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów zgodnych z działalnością Ogniska. Wyrażam zgodę na to, aby dane osobowe mojego dziecka zostały opublikowane na stronie internetowej Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny oraz portalu społecznościowym https://www.facebook.com/zespolslask/ oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach prasowych oraz w publikacjach Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.


ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA Wyrażam zgodę na nieodpłatne, bezterminowe, nieograniczone terytorialnie rozpowszechnianie wizerunku przez Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny z siedzibą w Koszęcinie (42-286) ul. Zamkowa 3 do celów promocyjnych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U z 2017 r., poz. 880, z późn. zm.). Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas działalności Ogniska przechowywane są w archiwum Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny, mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny oraz portalu społecznościowym https://www.facebook.com/zespolslask/ oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach prasowych.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku.


ZGODA NA FORMĘ KOMUNIKACJI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, TELEFONICZNĄ, POCZTY TRADYCYJNEJ Wyrażam zgodę na wysyłanie informacji dotyczących działalności Ogniska przez Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny z siedzibą w Koszęcinie (42-286) ul. Zamkowa 3 drogą elektroniczną, telefoniczną lub poprzez SMS zgodnie ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 poz. 1219 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na w/w formy komunikacji.